ILO Araştırmasına göre Türkiye’deki kadınların çoğu ücretli bir işte çalışmak istiyor

ILO Araştırmasına göre Türkiye’deki kadınların çoğu ücretli bir işte çalışmak istiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Amerikan araştırma şirketi Gallup’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart 2017 tarihinde yayınladığı rapor Türkiye’de kadın ve erkeklerin, kadınlar ve çalışma konusuna ilişkin tutumları ve algılarıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

142 ülkede ve bölgede yaklaşık 149 bin yetişkini kapsayan, küresel yetişkin nüfusun yüzde 99’unu temsil eden ve 2016 yılında yapılan Gallup Araştırması kadınların ve erkelerin kadınlar ve çalışma konusundaki tutumlarını ve algılarını küresel ölçekte ortaya koyan ilk çalışma olma özelliğine sahip.

“Türkiye’de çalışmak isteyen kadınların oranı dünya ortalamasının çok üstünde”
“Kadınlar ve çalışma yaşamı için daha iyi bir geleceğe doğru: Kadınların ve erkeklerin sesleri” başlıklı rapor, dünyadaki eğilime paralel olarak, Türkiye’deki kadınların çoğunun ücretli bir işte çalışmak istediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, dünyada kadınların yüzde 70′i ücretli bir işte çalışmak isterken, Türkiye’de kadınların ücretli bir işte çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 87.

“Bu oran dünya ortalamasının çok üstünde,” diyen ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, “Veriler, Türkiye’de kadınların çok önemli bir bölümünün ücretli işlerde çalışmak istediğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Kadın istihdamı için ev ve iş yaşamı uyum politikaları zorunlu”
Ankete göre Türkiye’de hem ücretli bir işte çalışabilecekleri hem de hane ve aile bakım işlerini yürütebilecekleri koşulların oluşmasını tercih eden kadınların oranı yüzde 53 iken, dünya genelinde bu oran yüzde 41.

“Türkiye’de çalışan kadınlar, ev ve aile bireylerinin bakımı için, erkeklerden beş kat fazla zaman ayırıyor. Bu fazla çalışma ve ek yüke rağmen anket Türkiye’de kadınların yarısından fazlasının, yine de hem çalışma hayatında yer alıp hem de ailelerine zaman ayırmak istediklerini ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulunan Özcan “İş ve aile yaşantısının uyumlaştırılması politikaları ile desteklenmesi halinde, kadınların istihdama katılımı, ekonomik güçlenmesi ve bunların sonucunda da ülke ekonomisinin ileri taşınması için önemli bir fırsat bulunmaktadır,” dedi.

Türkiye’de ankete katılanlar arasında kadınların çalışması yönünde olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 88’dir. Kadınların yüzde 92’si ve erkeklerin yüzde 84’ü, ailelerindeki kadınların ev dışında ücretli bir işte çalışma isteğini destekliyor. Türkiye’de ankete katılanların yüzde 11′i ise kadınların çalışmasını tercih etmiyor.


Kadın sadece evde oturup aile bakım işi yapmak istemiyor

Türkiye’de her 10 kadından sadece 1’i yalnızca evde kalarak hane halkı ve aile bakımı işleri ile uğraşmayı tercih ederken, dünya genelinde her 10 kadından 2’si evde kalmaktan yana olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de erkeklerin yüzde 28′i kadınların ücretli bir işte çalışmasını; yüzde 32′si sadece evde olmasını ve yüzde 34′ü ise kadınların hem bir işte çalışıp hem de ev işleriyle ilgilenmesini tercih ettiğini ifade ediyor. Küresel ölçekte ise erkeklerin yüzde 28’i ailelerindeki kadınların ücretli işlerinin olmasını, yüzde 29’u kadınların yalnızca ücretli bir işte çalışmamalarını, yüzde 38’i de her ikisini birden yapabilecek durumda olmalarını ifade ediyor.

Çoğunluk fırsat eşitliğinin olduğunu düşünüyor
Türkiye’de ankete katılanların yüzde 64′ü, erkeklerle aynı eğitim ve tecrübeye sahip kadınların iş yaşamında benzer ya da daha iyi fırsatlara sahip olduğunu, yüzde 29′u ise kadınların daha az fırsata sahip olduğunu savunuyor.

Kadının çalışmasına ilişkin olumlu algıda erkeklerle kadınlar arasında uçurum var
Türkiye’de kadınların çalışmasına yönelik olumlu algıda ise erkeklerle kadınlar arasında önemli bir uçurum bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de kadınların toplamda yüzde 87’si ücretli bir işte çalışmayı isterken, kadınların ücretli bir işte çalışmasını destekleyen erkeklerin oranı sadece yüzde 62’dir.

Özcan, “Diğer bir deyişle, Türkiye’de kadınların çalışmasını destekleyen erkekler ve kadınlar arasındaki fark yüzde 25’tir; dünya ortalamasında ise bu fark sadece yüzde 4’tür. Raporun verileri dikkate alındığında, bu denli büyük bir farkın Türkiye dışında Kuveyt, Tayland, Mısır, Libya ve İran gibi ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz,” dedi.

Türkiye’de çalışan kadınlar ayrıca iş hayatında karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak işyerinde “adil davranılmaması” ve “iş/aile yaşamı dengesini” gösteriyor

Türkiye’de çalışan kadınlar, en büyük zorluk olarak kendilerine işyerinde “adil davranılmaması” ve ikinci en büyük zorluk olarak da “iş/aile yaşamı dengesi” kurmanın zorluğunu gösterdi.


Türkiye’deki genç kadınlar dünyadaki yaşıtlarına göre çalışmayı daha fazla istiyor

Gençlerin kadınların çalışmasına yönelik algısıyla ilgili olarak; 15-29 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 95’i kadınların iş yaşamına dahil olması yönünde görüş bildirmektedir.

Bu oranın dünyada ortalaması olan yüzde 77’nin hayli üzerinde olduğunu söyleyen Özcan “Bu da, Türkiye’deki genç kadınların, dünyadaki yaşıtlarından daha fazla çalışma isteği içinde olduklarını göstermektedir,” dedi.

Araştırmaya göre Türkiye’de tam zamanlı çalışan kadınların oranı yüzde 19; yarı zamanlı çalışan kadınların oranı yüzde 8; iş arayanların oranı yüzde 12 ve iş aramayan kadınların oranı ise yüzde 61.

“Reform ve politikalar var ama yeterli değil”
Araştırma sonuçları ışığında Türkiye’deki kadın istihdamına ilişkin durumla ilgili olarak Özcan Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi yönünde önemli yasal reformlar yapıldığını ve kadın istihdamının artırılması için kapsamlı politikaların geliştirildiğini söyledi.

“Ancak kadın istihdamı konusundaki verilere baktığımızda, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, istihdama katılımı yeterli düzeyde değildir. Bu durum, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet açığının kapanması için daha çok çabaya ihtiyaç olduğu açık biçimde göstermektedir.”

Gallup Raporu: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang–en/index.htm

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.